Po - Pi :: 7:00 - 16:00 | So :: 7:00-11:00 Ne :: Zatvorené

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

 

1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

Obchodné meno:      DANMO, s.r.o.
Sídlo:                          Svetlá 1 811 02 Bratislava
IČO:                             46 313 826
Tel.:                            0905 390 393

2. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, klientov a zmluvných partnerov – dodávateľov tovarov a služieb, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, poskytovania záručných a pozáručných opráv a servisu, vymáhania pohľadávok a komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu a preto ju nebude možné so zmluvným partnerom ani uzavrieť. Tieto osobné údaje sú spracúvané tiež za účelom plnenia zákonných povinností, najmä za účelom vedenia účtovníctva a obchodnej agendy, správy registratúry, ich spracúvaním prevádzkovateľ splní aj zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, adresu trvalého pobytu, adresu, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu, pracovnú a odbornú spôsobilosť a iné potrebné osobné údaje.
           

3. Príjemcovia:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania tovarov a služieb, opráv, záručného a pozáručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 

4. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však po dobu desiatich rokov od od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (zmluva, opravy, reklamácie, záručný a pozáručný servis, vymáhanie pohľadávok), potom sú zlikvidované. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 

5. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi. Svoje práva si môže uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na jeho emailovú adresu.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
  • ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. 

Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty bude dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný overiť si totožnosť žiadateľa primeraným spôsobom. O postupe overenia totožnosti bude dotknutá osoba informovaná pri reakcii na jej žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však žiadosti dotknutých osôb boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Mapa